Bendrosios pardavimo ir pristatymo sąlygos

Jūs galite parsisiūsti Alumeco Bendrąsias Prekybos ir Pristatymo sąlygas paspausdami nuorodą dešnėje. Taip pat Alumeco Bendrūjų Prekybos ir Pristatymo sąlygų turinys pateiktas žemiau:

 

1. Taikymo sritis

1.1  Šios Bendrosios pardavimo ir pristatymo sąlygos (toliau – „Sąlygos“) taikomos visų „Alumeco ApS“ ar su ja susijusių bendrovių (toliau – „Pardavėjas“) produktų (toliau – „Produktai“) pristatymui visiems klientams (toliau – „Pirkėjas“), nebent raštu susitariama kitaip. Susijusios bendrovės yra bendrovės, kurias per turimas akcijas ar balsavimo teises tiesiogiai ar netiesiogiai valdo Alumeco ApS.

1.2  Visus šių Sąlygų pakeitimus ar nukrypimus nuo jų, kurie gali būti nurodyti Pirkėjo užsakyme ar pan., turi raštu patvirtinti Pardavėjas.

1.3 Jei Pirkėjas, sutinka, kad Produktai būtų siunčiami ar pristatomi, arba priima Produktus, laikoma, kad Pirkėjas sutinka su šiomis sąlygomis. 

 

2. Informacija apie Produktus

2.1 Bet kokia informacija apie Produktus, įskaitant (tačiau tuo neapsiribojant) jų svorį, kokybę, techninius ir kitus duomenis, kurie pateikiami kataloge, aprašyme, prospektuose, reklamoje ir pan., nepriklausomai nuo to, ar informacija pateikiama raštu, žodžiu, elektroniniu būdu, internetu ar yra atsisiunčiama, laikoma tik informacinio pobūdžio ir yra privaloma tik  tuo atveju, jei Pardavėjas tai aiškiai nurodo pasiūlyme ar užsakymo patvirtinime. Specifiniai Pirkėjo reikalavimai yra privalomi tik tuo atveju, jei Pardavėjas raštu patvirtina tokius reikalavimus. 

 

3. Kainos ir užsakymas

3.1 Produktų kainos nurodomos be PVM ir kitų mokesčių. Pardavėjas pasilieka teisę reguliuoti  sutartas nepristatytų prekių kainas pasikeitus valiutos kursui, padidėjus medžiagų, subrangovų kainoms, pasikeitus muito mokesčiams, pasikeitus darbo užmokesčiui, vyriausybės intervencijos ar panašiais atvejais, kurie mažai priklauso arba visai nepriklauso nuo Pardavėjo valios.

3.2  Jei Pardavėjas raštu pateikia pasiūlymą, kuriame nėra nurodytas konkretus jo priėmimo terminas, pasiūlymas nustoja galioti, jei per 7 dienas nuo pasiūlymo pateikimo dienos Pardavėjas negauna pranešimo apie pasiūlymo priėmimą (toliau – „pasiūlymo priėmimo terminas“).

3.3 Pirkėjas negali perduoti pasiūlymo trečiajam asmeniui. 

 

4. Užsakymo patvirtinimas / pasiūlymo priėmimas

4.1 Užsakymas pagal šias Sąlygas laikomas Pirkėjo pasiūlymu įsigyti Produktų. Laikoma, kad Pardavėjas nepriėmė užsakymo, kol Pirkėjas negavo Pardavėjo rašytinio ar elektroninio užsakymo patvirtinimo. Jei per pasiūlymo priėmimo terminą Pardavėjas negauna Pirkėjo rašytinio patvirtinimo dėl Pardavėjo pateikto pasiūlymo, laikoma, kad Pardavėjas nėra sudariusi įpareigojančios sutarties.

4.2 Jei Pirkėjas nesutinka su užsakymo patvirtinimo turiniu, Pirkėjas turi raštu pateikti savo prieštaravimą ir Pardavėjas turi jį gauti per 48 valandas nuo užsakymo patvirtinimo dienos.

 

5. Kokybė

5.1 Pirkėjas yra atsakingas už tai, kad techniniai duomenys ir visa medžiaga atitiktų Pirkėjo poreikius, todėl Pardavėjas neatsako už Produktų tinkamumą Pirkėjo numatytai paskirčiai.

5.2 Jei tam tikram produktui taikomas Europos („EN“) standartas, Pardavėjo produktai turi atitikti tokį standartą.

5.3 Sertifikatai pateikiami tik esant atitinkamam šalių susitarimui. Jei pateikiami sertifikatai, Pardavėjo garantija taikoma tik sertifikate nurodytai informacijai ta apimtimi, kiek ji konkrečiai taikoma Pardavėjo pagamintoms dalims.

 

6. Kiekis

6.1 Bendram pristatytų Produktų kiekiui taikoma paklaida – +/- 10 % nuo nurodyto kiekio.
6.2 Visi skaičiavimai pagal nurodytą svorį, vienetus ar ilgį atliekami vadovaujantis pramonės standartais.

 

7. Mokėjimo tvarka ir terminai

7.1 Mokėjimas atliekamas Pardavėjo nustatytais terminais, nurodytais užsakymo patvirtinime. Jei mokėjimo terminai nėra nurodyti, mokėjimas atliekamas iš anksto.

7.2 Palūkanos skaičiuojamos nuo termino pabaigos, taikant didžiausią pagal galiojančius įstatymus leistiną palūkanų normą.

7.3 Pirkėjo mokumo sumažėjimo atveju Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti mokėjimo sąlygas ir (arba) sustabdyti pristatymą.

7.4 Kiekviena su Pardavėju susijusi bendrovė turi teisę į savo reikalavimų Pirkėjo atžvilgiu užskaitą su Pirkėjo reikalavimais bendrovių, susijusių su Pardavėju, atžvilgiu.

7.5 Pirkėjas neturi teisės nemokėti pirkimo kainos dalies dėl bet kokio pobūdžio priešpriešinio reikalavimo.

7.6 Jei pristatymas sustabdomas dėl aplinkybių, susijusių su Pirkėju, Pirkėjas atsiskaito su Pardavėju taip, tarsi pristatymas būtų įvykdytas sutartu laiku, nebent Pardavėjas Pirkėjui raštu nurodytų kitaip.
7.7 Jokie skundai nesuteikia Pirkėjui teisės nemokėti už pristatytus Produktus.

 

8. Nuosavybės teisių išsaugojimas

8.1 Tiek, kiek nuosavybės teisių išsaugojimas

yra galimas pagal taikomų teisės aktų imperatyvias nuostatas, Produktai lieka Pardavėjo nuosavybe, kol Pardavėjui ar jo teisių perėmėjui sumokama visa pirkimo kaina ir visos patirtos išlaidos.

8.2 Pakeitus arba perdirbus parduotus Produktus, Pardavėjas išsaugo nuosavybės teisę į pakeistus ar perdirbtus produktus parduotų Produktų vertę atitinkančia dalimi.

 

Visiems pristatymams į Vokietiją ir Austriją šis (naujas) 8 punktas visiškai pakeičia (esamo) 8 skyriaus „Nuosavybės teisės išlaikymas“ formuluotę. Šiai naujai 8 sąlygai išimtinai taikoma Vokietijos teisė, nepaisant pagal 24.2 punktą taikytinos teisės.

 

8.1 Produktai lieka Pardavėjo nuosavybe tol, kol Pardavėjas ar jos teisių perėmėjui sumokama visa pirkimo kaina. Jei Pirkėjas pažeidžia šalių sutartį, įskaitant įsipareigojimą sumokėti, tačiau juo neapsiribojant, Pardavėjas turi teisę perimti Produktus.

8.2 Pirkėjas privalo tinkamai elgtis su Produktais, turėti tinkamą Produktų draudimą bei užtikrinti reikiamą Produktų priežiūrą.

8.3 Kol nebus sumokėta visa pirkimo kaina, tuo atveju, jei tretieji asmenys įgys teises į Produktus ar atsiras kiti suvaržymai, Pirkėjas nedelsdamas raštu praneš apie tai Pardavėjui.

8.4 Pirkėjas gali perparduoti Produktus, kuriems taikomos šios 8 dalies „Nuosavybės teisių išsaugojimas“ nuostatos, tik vykdydamas savo įprastą veiklą. Tokiu atveju Pirkėjas perleidžia Pardavėjui visas reikalavimo teises, atsirandančias dėl tokio perpardavimo, nepriklausomai nuo to, ar Produktai buvo perdirbti. Nepaisant Pardavėjo teisės reikalauti tiesioginio apmokėjimo, Pirkėjas turi teisę gauti mokėjimą pagal perleistus reikalavimus. Tuo tikslu Pardavėjas sutinka nereikalauti mokėjimų pagal perleistus reikalavimus, jei Pirkėjas vykdys visus savo mokėjimo įsipareigojimus ir jo atžvilgiu nebus pateiktas prašymas pradėti nemokumo ar panašias procedūras, ar sustabdyti mokėjimai.

 

9. Pristatymas

9.1 Pristatymas vykdomas EXW sąlygomis (Incoterms 2020) į Pardavėjo pasiūlyme arba, jei taikoma, užsakymo patvirtinime nurodytą vietą.

9.2 Pristatymo laikas nurodomas Pardavėjo pasiūlyme arba, jei taikoma, užsakymo patvirtinime.
9.3 Pristatymo laikas pradedamas skaičiuoti nuo Pardavėjo užsakymo patvirtinimo, tačiau ne anksčiau nei nuo tos dienos, kai Pardavėjas gavo specifikacijas, įskaitant patvirtintus brėžinius, kuriuose nurodomi išmatavimai ir matmenys. Jei tokios specifikacijos nėra gaunamos užsakymo patvirtinimo dieną, pristatymo laikas skaičiuojamas nuo tuos dienos, kai Pardavėjas jas gauna.

9.4 Jei pristatymas atidedamas 3 (trims) darbo dienoms dėl aplinkybių, susijusių su Pardavėju, bet kokiu atveju laikoma, kad pristatymas įvykdytas laiku.

9.5 Jei Pardavėjas nepristato prekių per nurodytą pristatymo laiką, Pirkėjas turi teisę raštu nustatyti pagrįstą galutinį ne trumpesnį kaip 5 (penkių) darbo dienų terminą turimiems ir standartiniams Produktams bei 20 (dvidešimt) darbo dienų terminą individualiai pritaikytiems (sukurtiems) Produktams. Jei per šį Pirkėjo nustatytą galutinį terminą pristatymas neatliekamas, Pirkėjas turi teisę raštu atsisakyti atitinkamų Produktų ar jų dalies pristatymo.

9.6 Jei Pirkėjas atsisako visų ar dalies turimų ir standartinių Produktų pristatymo 9.5 punkte nustatyta tvarka, Pirkėjas turi teisę įsigyti panašias pristatymo paslaugas iš trečiojo asmens ir reikalauti, kad Pardavėjas atlygintų papildomas išlaidas. Pardavėjo atsakomybė už tokių ar bet kokių kitų su Pirkėju susijusių išlaidų padengimą negali viršyti sąskaitoje faktūroje nurodytos Pardavėjo pradinio pristatymo ar dalinio pristatymo vertės.

Jei Pirkėjas atsisako visų ar dalies individualiai pritaikytų (sukurtų) Produktų pristatymo 9.5 punkte nustatyta tvarka, Pirkėjas neturi teisės atlikti alternatyvaus pirkimo Pardavėjo sąskaita ir neturi teisės reikalauti, kad pardavėjas atlygintų nuostolius, kuriuos jis patyrė.

9.7 Jei Pardavėjas nepristato Produktų per nurodytą galutinį terminą, kaip numatyta 9.5 punkte, abi šalys privalo sąžiningai bendradarbiauti siekiant rasti abiem šalims priimtiną sprendimą pristatymui užtikrinti.

9.8 Jei pristatyti Produktus vėluojama todėl, kad Pardavėjas atsidūrė 16 dalyje „Nenugalima jėga (force majeure)“ nurodytoje padėtyje, pristatymo laikas yra atidedamas tol, kol tokia padėtis tęsiasi.

9.9 Bet kuriuo atveju Pardavėjas, sužinojęs apie vėlavimą, nedelsdama praneša Pirkėjui apie pasikeitusį pristatymo laiką.

 

10. Pakavimas

10.1 Pakuotės, įskaitant padėklus, gaminamos Pirkėjo sąskaita, išskyrus atvejus, kai aiškiai nurodoma, kad tai yra įskaičiuota į kainą.

10.2 Pakuotės ir padėklai grąžinami tik konkrečiai dėl to susitarus.

 

11. Atšaukimas ir pakeitimai

11.1 Užsakymas negali būti atšauktas ar pakeistas, nebent Pardavėjas raštu pritartų tam ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo užsakymo patvirtinimo dienos.

11.2 Pirkėjas atlygina Pardavėjo visas išlaidas ir nuostolius, patirtus dėl tokio atšaukimo, kurių bendra suma negali būti mažesnė nei 10 % sutartos atšauktų Produktų pirkimo kainos, neįskaitant pridėtinės vertės mokesčio.

 

12. Produktų pakeitimai

12.1 Pardavėjas pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti sutartas specifikacijas, jei tai galima padaryti nesukeliant didelių nepatogumų Pirkėjui.

 

13. Pareiga patikrinti Produktus ir pretenzijos

13.1 Pirkėjas, gavęs parduodamus Produktus, nedelsdamas juos patikrina pagal įprastą verslo praktiką. Jei pristatomas nepakankamas kiekis arba netinkami Produktai, Pirkėjas

nedelsdamas praneša apie tai Pardavėjui.

13.2 Transportavimo metu atsiradusių ar kitų matomų pažeidimų atveju atitinkami pažeidimai turi būti patvirtinti dokumentais, nurodant juos važtaraštyje gavus Produktus.
13.3 Jei vėliau Pirkėjas sužino apie defektus, kurių, nepaisant kruopštaus patikrinimo, jis negalėjo nustatyti pristatymo metu, Pirkėjas nedelsdamas praneša apie tokius defektus Pardavėjui.

13.4 Nepaisant 13.3 punkto nuostatų, Pirkėjas gali pareikšti pretenziją dėl defektų ne vėliau kaip per 6 (šešis) mėnesius nuo Produktų pristatymo.

13.5 Jei Pirkėjas nedelsdamas neinformuoja Pardavėjo, kaip nurodyta 13 dalyje, Pirkėjas negali pareikšti jokių pretenzijų Pardavėjui dėl minėtųjų defektų ar nepakankamo kiekio. 

 

14. Atsakomybė už defektus

14.1 Jei pagal šias Sąlygas pateikiama pagrįsta ir savalaikė pretenzija, Pardavėjas savo nuožiūra pašalina defektą pakeisdama arba pataisydama Produktą. Toks defektų šalinimas organizuojamas nedelsiant ir atliekamas per pagrįstą laiką. Defektų šalinimas paprastai atliekamas nekokybiško Produkto buvimo vietoje, išskyrus šioje 14 dalyje numatytas išimtis. Paprašius Pirkėjas nekokybišką dalį ar Produktą išsiunčia Pardavėjui, taip pat Pirkėjas yra atsakingas už tinkamą nekokybiškos dalies ar Produkto supakavimą ir gabenimą. Pašalinus defektus Pirkėjas nebereikš pretenzijų Pardavėjui dėl nekokybiško Produkto. Pardavėjas įgyja nuosavybės teises į Produktus, kurie buvo pakeisti / grąžinti.

14.2 Pirkėjas padengia papildomas išlaidas, susijusias su defektų šalinimu, kurias Pardavėjas patiria dėl to, kad nekokybiški Produktai  yra kitoje nei pristatymo vietoje. Jei išardymas ar surinkimas apima ne tik Produktus, šių darbų ir su jais susijusias išlaidas padengia Pirkėjas.

14.3 Jei Pirkėjo skundas yra nepagrįstas, visas išlaidas darbams ar produktų pristatymui bei kitas išlaidas, kurias Pardavėjas patyrė šalindama defektus, atlygina Pirkėjas.

14.4 Jei Pardavėjas per pagrįstą laiką neįvykdo savo įsipareigojimų dėl defektų pašalinimo, Pirkėjas turi teisę raštu nustatyti pagrįstą, ne trumpesnį nei 10 (dešimties) darbo dienų galutinį defektų pašalinimo terminą. Jei per šį terminą defektai nepašalinami, Pirkėjas savo nuožiūra gali: 1) Pardavėjo sąskaita, tačiau Pirkėjo rizika užsisakyti naujas dalis / Produktus, su sąlyga, kad Pirkėjas tai atliks pagrįstai ir sąžiningai bei kad išlaidos neviršys kainos, kurią Pirkėjas iš pradžių sumokėjo Pardavėjui už atitinkamą Produktą / Produkto dalį; arba 2) reikalauti proporcingai sumažinti sutartą Produkto / Produkto dalies pirkimo kainą ne daugiau kaip 15 %. Jei defektas yra toks rimtas, kad dėl jo ženkliai sumažėja Pirkėjo pagal sutartį iš Produkto ar didelės jo dalies gaunama nauda, Pirkėjas, raštu pranešęs apie tai Pardavėjui, gali nutraukti sutartį dėl tokios Produkto dalies, kurios dėl defekto negalima naudoti šalių numatytai paskirčiai.

14.5 Jei Pirkėjas iš dalies nutraukia sutartį pagal 14.4 punktą, Pirkėjas turi teisę reikalauti atlyginti Pirkėjo išlaidas, susijusias su pakaitinių produktų pirkimu. Tačiau tokia kompensacija negali viršyti pradinės kainos, kurią Pirkėjas sumokėjo Pardavėjui už atitinkamą sutarties dalį.

14.6 Pardavėjo atsakomybė galioja 12 (dvylika) mėnesių nuo pristatymo dienos. Dalių grąžinimo, pakeitimo ar taisymo atveju Pardavėjo atsakomybė už defektus galioja 12 (dvylika) mėnesių nuo pakaitinių dalių pristatymo, pakeitimo ar pataisymo dienos, tačiau ne ilgiau kaip 24 (dvidešimt keturis) mėnesius nuo pirminio pristatymo dienos.

 

15. Atsakomybės apribojimas

15.1 Pardavėjas atsako tik už dokumentais pagrįstus tiesioginius nuostolius. Taigi, Pardavėjas neatsako už jokius toliau nurodytus nuostolius ar žalą, kylančius iš sutarties, sudarytos pagal šias Sąlygas, arba susijusius su ja: 1) nuostolius, susijusius su gamybos, pelno, pajamų, prestižo ar numatomų sutaupyti lėšų praradimu, arba 2) duomenų praradimą ar sunaikinimą; arba 3) bet kokią kitą žalą ar netiesioginius nuostolius, atsirandančius dėl parduotų Produktų vėlavimo ar defektų.
15.2 Pardavėjo atsakomybė už nuostolius ar žalą, kurie kyla iš sutarties, sudarytos pagal šias Sąlygas, arba yra susiję su ja, ribojama bendra suma, kuriai Pardavėjas išrašė sąskaitą Pirkėjui pagal atitinkamą sutartį.

15.3 15.1 ir 15.2 punktuose numatyti apribojimai netaikomi Pardavėjo didelio aplaidumo ar tyčinio nusižengimo atveju.

15.4 Pardavėjas negali būti laikomas atsakingas už Pirkėjui suteiktas konsultacijas, susijusias su brėžiniais ar projektų rengimu.

 

16. Nenugalima jėga (force majeure)

16.1 Esant toliau nurodytoms aplinkybėms, Pardavėjas atleidžiama nuo atsakomybės, jei šios aplinkybėms trukdo Pardavėjui įvykdyti susitarimą arba nepagrįstai apsunkina jo vykdymą: darbo konfliktai ir bet kokios kitos aplinkybės, kurių Pardavėjas negali pagrįstai kontroliuoti, pavyzdžiui, gaisras, karas, terorizmas, mobilizacija arba savo mastu jai prilyginami nenumatyti kariniai šaukimai, rekvizicija, areštas, valiutos apribojimai, sukilimai ir neramumai, tarptautinė blokada, transportavimo galimybių trūkumas, bendras produkto neprieinamumas, galios apribojimai, neeilinis ES ar kitų institucijų įsikišimas, valstybinis reguliavimas, pandemijos bei neįvykdytas ar vėluojantis subrangovų prekių pristatymas dėl tam tikrų šiame punkte nurodytų aplinkybių.

16.2 Jei 16.1 punkte nurodytos aplinkybės atsiranda iki pasiūlymo pateikimo ar sutarties sudarymo, Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės tik tuo atveju, jei  tokių aplinkybių poveikio sutarties vykdymui nebuvo galima numatyti sudarant sutartį.

16.3 Jei 16.1 nurodytos aplinkybės kenkia Pirkėjui, Pirkėjas padengia Pardavėjo išlaidas, susijusias su Produktų saugojimu ir apsauga esant tokioms aplinkybėms.

16.4 Jei 16.1 punkte nurodytos aplinkybės trukdo vykdyti sutartį ilgiau nei 3 (tris) mėnesius, šalys turi teisę nutraukti neįvykdytą sutarties dalį, nemokėdamos jokios kompensacijos.

16.5 Atsiradus 16.1 nurodytai aplinkybei, tiek Pardavėjas, tiek Pirkėjas įsipareigoja nedelsiant pranešti apie ją kitai šaliai.

 

17. Atsakomybė už Produktus

17.1 Pardavėjas neatsako už jokią žalą turtui, kurią sukėlė Produktas po jo pristatymo ir tuo metu, kai jis yra Pirkėjo nuosavybė. Pardavėjas taip pat neatsako už žalą Pirkėjo pagamintiems produktams arba produktams, kurių dalimi yra Pirkėjo produktai. Pardavėjas atsako už Produktus tik tiek, kiek tokia atsakomybė yra numatyta galiojančių įstatymų imperatyviose nuostatose, reglamentuojančiose atsakomybę už produktus.

17.2 Pardavėjo atsakomybė ribojama 15 dalyje „Atsakomybės ribojimas“ nustatyta tvarka. 
17.3 Pardavėjas atsako tik prieš nukentėjusiąją šalį; todėl Pirkėjas negali pareikšti Pardavėjui jokių pretenzijų dėl nuostolių, patirtų dėl Pirkėjui pateikto reikalavimo atlyginti netinkamos kokybės produktais sukeltą žalą.

17.4 Jei nukentėjusioji šalis Pardavėjui pateikia reikalavimą atlyginti netinkamos kokybės produktais sukeltą žalą, Pardavėjas pasilieka teisę reikalauti, kad Pirkėjas atlygintų žalą, jei reikalavimą dėl žalos atlyginimo lėmė ne Produktų defektai ar Pardavėjo aplaidumas.

17.5 Jei trečiasis asmuo vienai iš šalių (Pirkėjui ar Pardavėjui) pateikia reikalavimą atlyginti netinkamos kokybės produktais sukeltą žalą, atitinkama šalis nedelsdama praneša apie tai kitai šaliai.

 

18. Grąžinami produktai

18.1 Produktus galima grąžinti tik konkrečiai susitarus dėl to su Pardavėju.

18.2 Susitarus dėl Produktų grąžinimo, kaip numatyta 18.1 punkte, kreditinė sąskaita už grąžintus Produktus išrašoma, jei tokie Produktai yra nepažeisti, o pagamintų / gamykloje supakuotų medžiagų atveju – jei tokios medžiagos yra originalioje nepažeistoje pakuotėje, nebent raštu susitariama kitaip.

 

19. Įrankiai

19.1 Jei sutartyje su Pardavėju numatytas mokėjimas už įrankių gamybą gamykloje, Pirkėjas įgyja tik teisę naudoti tokį įrankį ir neįgyja jokių nuosavybės teisių į tokį įrankį ar teisės reikalauti, kad gamykla perduotų šį įrankį. Tokie įrankiai turi būti saugomi ne mažiau kaip 36 (trisdešimt šešis) mėnesius nuo paskutinės pagaminimo dienos, o tada Pardavėjo prašymu jie gali būti sunaikinti be įspėjimo.

 

20. Draudimas perparduoti ir naudoti tam tikriems tikslams

20.1 Pirkėjas garantuoja, kad Pardavėjo produktai nebus naudojami ar perparduodami su cheminiais, biologiniais ar branduoliniais ginklais arba tokius ginklus nešančiomis raketomis susijusiais tikslais.

20.2 Pirkėjas garantuoja, kad Pardavėjo produktai nebus parduodami asmenims, įmonėms ar kitoms organizacijoms, jei Pirkėjas turės informacijos ar įtarimų, kad jie yra susiję su bet kokia teroristine ar su narkotikais susijusia veikla.

20.3 Pardavėjo produktams gali būti taikomos eksporto kontrolės taisyklės, todėl gali būti ribojamas jų pardavimas šalims ar klientams, kuriems taikomi eksporto / importo draudimai. Pirkėjas, perparduodamas Pardavėjo produktus tokioms šalims ar klientams, privalo laikytis tokių apribojimų.

20.4 Pirkėjas negali perparduoti Pardavėjo produktų, jei kyla abejonių ar įtarimų, kad Produktai gali būti naudojami tikslais, kurie pažeidžia aukščiau išdėstytas sąlygas.

20.5 Jei Pirkėjas žino ar įtaria, kad aukščiau išdėstytos sąlygos buvo pažeistos, Pirkėjas nedelsdamas praneša apie tai Pardavėjui.
20.6 Pirkėjas visiškai atleidžia Pardavėją nuo atsakomybės už visas pretenzijas, pareikštas Pardavėjui dėl to, kad Pirkėjas nesilaiko 20.1 – 20.5 punktų.

 

21. Sankcijos

21.1 Pirkėjas sutinka ir užtikrina, kad laikysis visų taikomų sankcijų, įskaitant importo/ eksporto apribojimų ir eksporto kontrolės įstatymų bei taisyklių, kurias nustato JAV, ES ar JT, taip pat, jei taikytina, kitos tautos ir valstybės, jei tai neprieštarauja JAV, ES ar Danijos teisei.

21.2 Pirkėjas užtikrina, kad nei pats Pirkėjas, nei jo savininkai, nei jokia Pirkėjo dukterinė įmonė, nei Pirkėjo vadovybės narys ar kiti Pirkėjo darbuotojai nepažeidžia Jungtinių Valstijų, ES ar Jungtinių Tautų nustatytų sankcijų bei nėra tiriami dėl minėtų nustatytų sankcijų pažeidimų ir nėra kontroliuojami ir neveikia jokio asmens ar subjekto, kuriam taikomos tokios sankcijos, vardu.

21.3 Pardavėjas nėra įpareigotas parduoti, pristatyti ar perduoti Produktų Pirkėjui, jei tai būtų draudžiama pagal JAV, JK, ES ar JT įvestas sankcijas.

21.4 Pirkėjas visiškai atleidžia Pardavėją nuo atsakomybės už visas pretenzijas, pareikštas Pardavėjui dėl to, kad Pirkėjas nesilaiko 21.1 ir 21.2 punktų.

 

22. Duomenų apsauga

22.1 Su Pardavėju susijusios įmonės ir Pardavėjo subrangovai turi teisę tvarkyti ir saugoti Pirkėjo kontaktinių asmenų asmens duomenis, įskaitant vardą, pavardę ir kontaktinę informaciją. Pardavėjas tvarko šią informaciją siekdama įvykdyti savo įsipareigojimus Pirkėjui, pavyzdžiui, įsipareigojimus, susijusius su ryšių su klientais valdymu ir mokėjimo operacijomis.

22.2 Pardavėjas privalo naudoti pakankamas sutartines ir technines priemones asmens duomenų apsaugai užtikrinti. Pardavėjas saugos asmens duomenis tol, kol bus palaikomi verslo santykiai.

22.3 Bendrajame duomenų apsaugos reglamente numatytos teisės, susijusios su Pardavėju vykdomu asmens duomenų tvarkymu. Daugiau informacijos galima gauti apsilankius Pardavėjo interneto svetainėje arba susisiekus su Pardavėjo kontaktiniu asmeniu.

 

23. Dalinis negaliojimas

23.1 Jei viena ar kelios šių Sąlygų nuostatos tampa negaliojančiomis, neteisėtomis ar neįgyvendinamomis, tai neturi įtakos likusių nuostatų galiojimui, teisėtumui ar įgyvendinamumui.

 

24. Ginčai

24.1  Pirkėjas ir Pardavėjas turi stengtis visus ginčus ir nesutarimus išspręsti taikiai.
24.2 Visi šalių ginčai, susiję su sutartimi ir su ja susijusiomis aplinkybėmis, turi būti sprendžiami vadovaujantis valstybės, kurioje įsteigtas Pardavėjas, teisės aktų nuostatomis.

24.3 Ginčai sprendžiami išimtinai Danijos teismuose, taip pat teisme, kurio jurisdikcijai priklauso Pardavėjo veiklos vieta, arba teisme, kurį Pardavėjas laiko abiem šalims palankiausiu, pavyzdžiui, dėl bylos nagrinėjimo trukmės.

 

Version 2022-11