Pardavėjo bendrosios pardavimo ir pristatymo sąlygos

 

 


1. Taikymas
Šios pardavėjo bendrosios pardavimo ir pristatymo sąlygos (toliau – „Sąlygos“) taikomos visiems pasiūlymams, pardavimams ir pristatymams, nebent raštu susitariama kitaip. Bet kokios kitos pardavimo ir pristatymo sąlygos, kurios pateikiamos užsakymo patvirtinimo metu arba kuriomis pirkėjas kitaip remiasi, taikomos tik tokiu atveju, kai jų galiojimas aiškiai nurodomas pardavėjo užsakymo patvirtinime arba šalys susitaria raštu .
Šiose Sąlygose vartojama sąvoka „Pardavėjas“ apima visas bendroves, priklausančias Alumeco group, ar tokių bendrovių teisių perėmėjus, atstovus ar dukterines bendroves, kurios parduoda prekes pirkėjui, o „Pirkėjas“ – bet kokius klientus, kurie perka prekes iš Pardavėjo. Toliau, Pirkėjas ir Pardavėjas kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“.

2. Informacija apie Produktą
Visa informacija apie produktą (toliau – „produktas“ arba „prekė“) bei jo specifikacijos (tame tarpe svorį, matmenis, kokybę, techninius ir kitus duomenis), kurie nurodomi kataloguose, brošiūrose ar bet kokioje kitoje reklaminėje medžiagoje yra orientaciniai ir Šalims privalomi tik tokia apimtimi, kuri aiškiai nurodoma Šalių sudaromoje sutartyje.
Pardavėjas išsaugo teisę be išankstinio įspėjimo keisti produkto specifikaciją, jeigu tokie pakeitimai nesukels Pirkėjui jokių nepatogumų.

3. Sutarties sudarymas
Bet kuris Pardavėjo pasiūlymas nėra privalomas ir laikomas kvietimui Pirkėjui pateikti užsakymą. Jeigu Pardavėjas pateikia rašytinį pasiūlymą, kuriame nenurodomas konkretus laikas pateikti užsakymą, pasiūlymas netenka galios, jei Pardavėjas negavo Pirkėjo užsakymo per 2 savaites nuo pasiūlymo pateikimo dienos. Pirkėjas gali pateikti užsakymą Pardavėjui raštu, žodžiu arba elektroninėmis priemonėmis tiek gauto pasiūlymo, tiek kitais pagrindais. Pardavėjas patvirtina Pirkėjo užsakymą raštu ar išsiųsdamas užsakymo patvirtinimą elektroninėmis priemonėmis (toliau - „Užsakymo patvirtinimas“). Laikoma, kad sutartis tarp Pardavėjo ir Pirkėjo dėl prekių pagal Pirkėjo užsakymą tiekimo (toliau – „Sutartis“) yra sudaryta, kai (a) Užsakymo patvirtinimas yra patvirtinamas Pardavėją draudžiančios draudiko, kai tai nurodoma pačiame Užsakymo patvirtinime, arba (b) pateikus Užsakymo patvirtinimą (Užsakymo patvirtinimo dieną), jei Užsakymo patvirtinime nėra išlygų dėl draudiko patvirtinimo ar kitos įsigaliojimo sąlygos. Pardavėjas neturi pareigos vykdyti Pirkėjo užsakymo tol, kol Sutartis nelaikoma sudaryta, kaip aptarta aukščiau.
Jeigu Pirkėjas nesutinka su Užsakymo patvirtinimu, bet kokius savo prieštaravimus Pirkėjas pareiškia Pardavėjui raštu ne vėliau kaip per vieną savaitę nuo Užsakymo patvirtinimo dienos.

4. Kokybė
Visos prekės atitinka aliuminio produktų Europos standartus (EN) (CEN/TC-132 „Aliuminis ir aliuminio lydiniai“) (toliau - „EN standartas(i)“), kurie nurodomi prekių specifikacijoje. Prekė, atitinkanti EN standartą, laikoma pilnai atitinkančia kokybės reikalavimus pagal Sutartį. Pirkėjo prašymu Pardavėjas išduoda Pirkėjui sertifikatą, pažymintį, jog prekės atitinka atitinkamus EN standartus. Prekės gamintojo išduodamas prekės kilmės sertifikatas Pirkėjui pateikiamas, tik jeigu Šalys aiškiai dėl to susitarė. Už prekės kilmės sertifikato išdavimą Pirkėjas moka papildomai prie užsakytų prekių kainos, nebent Šalys susitaria kitaip. Pirkėjas geriau žinodamas savo paties poreikius ir remdamasis išimtinai savo įgūdžiais ir žiniomis įvertino užsakomų prekių tinkamumą jo poreikiams ir atsako už tai, jog produkto techniniai duomenys, specifikacija apibrėžianti produktą, jo komponentus, visa kita specifikacija, kuri yra būtina naudoti produktą, bei medžiagos visuma atitinka Pirkėjo poreikius, tikslą, kuriam ketinama naudoti produktą, bei jo pateiktą užsakymą. Pagal susitarimą sertifikatas pridedamas prie Sutarties. Pardavėjas patikrina, kad sertifikatas atitinka pristatymo reikalavimus, bet netikrina informacijos, pateiktos sertifikate.

5. Kiekis
Visas pateiktų produktų kiekis gali skirtis ne daugiau nei 15% (daugiau/mažiau) nuo užsakyto produktų kiekio (svorio, ilgio, pločio, kitų išmatavimų, fizinių savybių ir kt). Paklaida nurodytose ribose nelaikoma netinkamu Sutarties vykdymu. Svorio, vienetų ir ilgių skaičiavimai atliekami pagal teisės aktų reikalavimus ir/ar visuotinai priimtiną praktiką. Bet kokios išlaidos dėl skaičiavimų, patikrinimų, analizių ir kt. tenka Pirkėjui.

6. Kainos
Visos kainos gali būti keičiamos priklausomai nuo žaliavos, valiutų kursų, valiutos reglamentavimo, pagalbinių medžiagų kainų, reikšmingo darbo jėgos ar kitų gamybos sąnaudų kainų augimo, transportavimo išlaidų, valstybinių mokesčių, pristatymo laiko pakeitimų, taip pat bet kokių pristatymo laiko, prekių kiekio ir specifikacijų pakeitimų, kurių reikalauja Pirkėjas, arba bet kokių vėlavimų, kurie atsirado dėl Pirkėjo nurodymų arba Pirkėjui nepateikus Pardavėjui atitinkamos informacijos ar nurodymų.
Visos kainos taikomos neįskaitant PVM, nebent Šalys susitaria kitaip.
Taikomos kainos yra pateikiamos Pardavėjo pasiūlyme, nebent aiškiai susitariama kitaip. Visais atvejais, galutinės kainos, taikomos atitinkamam Pirkėjo užsakymui, nurodomos Užsakymo patvirtinime. Visos transportavimo išlaidos tenka Pirkėjui, nustatyta kitaip. Transportavimo išlaidas Pirkėjas sumoka pagal Pirkėjui pateiktas sąskaitas-faktūras. Transportavimo išlaidų apmokėjimas grynaisiais pinigais negalimas.
Pakuotės išlaidos tenka Pirkėjui ir yra papildomai jo apmokamos, išskyrus atvejus, kai aiškiai nurodoma, jog pakuotės išlaidos įskaičiuotos į kainą. Pakuotė grąžinama tik tuo atveju, jeigu pakuotės grąžinimas buvo nustatytas atskiru susitarimu. Išskyrus, jei užsakyme ir Užsakymo Patvirtinime numatyta kitaip, kainai ir pristatymui taikoma EXW (Incoterms 2010) sąlyga.

7. Apmokėjimas
Pardavėjas turi gauti apmokėjimą iki tos dienos, kuri nurodoma sąskaitoje-faktūroje kaip paskutinė apmokėjimo termino diena. Jeigu apmokėjimo terminas nebuvo nurodomas, apmokėjimas turi būti atliktas grynaisiais pinigais pristatymo metu. Pardavėjas turi teisę sustabdyti savo įsipareigojimų vykdymą (prekių pristatymą ir kt.) netaikant Pardavėjui kokių sankcijų/atsakomybės, jeigu Pardavėjui tampa žinoma apie Pirkėjo finansinės būklės ir/ar galimybės atsiskaityti pablogėjimą, taip pat ir kitų galimybių tinkamai įvykdyti sutartinius įsipareigojimus pablogėjimą. Tokiu atveju, Pirkėjas turi teisę pareikalauti išankstinio apmokėjimo ar papildomo Pirkėjo įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo. Pardavėjas privalo toliau vykdyti savo įsipareigojimus, jeigu Pirkėjas iš anksto pilnai apmoka už prekes ar pateikia Pardavėjui pakankamą savo įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą. Jeigu Pirkėjas per Pardavėjo nustatytą protingą terminą to nepadaro, Pardavėjas turi teisę nutraukti Sutartį rašytiniu pranešimu Pirkėjui, nesikreipdamas į teismą/arbitražą, pateikdamas pranešimą prieš 5 darbo dienas iki numatomos nutraukimo dienos. Jeigu apmokėjimas atliekamas pasibaigus apmokėjimo terminui, Pardavėjas bet kada po paskutinės apmokėjimo termino dienos turi teisę reikalauti sumokėti palūkanas nuo neapmokėtos sumos nuo paskutinės apmokėjimo termino dienos iki visiško apmokėjimo gavimo, kurių dydis nurodomas Sutartyje, bet kurioje pateiktoje sąskaitoje-faktūroje arba nustatomas pagal taikytiną teisę, jeigu palūkanų dydis nurodytas nebuvo. Taip pat Pirkėjui vėluojant sumokėti už prekes, netaikant Pardavėjui kokių sankcijų/atsakomybės Pardavėjas turi teisę sustabdyti visus būsimus pristatymus pagal Sutartis, atsisakyti bet kokių neįvykdytų Sutarčių ir įšaldyti visus gautus išankstinius apmokėjimus ir/ar įskaityti juos į Pardavėjo reikalavimus. Pirkėjas neturi teisės įskaityti jokių savo priešpriešinių reikalavimų Pardavėjui, kurie nebuvo pripažinti Pardavėjo raštu ir neturi teisės sulaikyti bet kokios pirkimo kainos dalies mokėjimo dėl bet kokios rūšies priešpriešinių reikalavimų Pardavėjui.

8. Pristatymas
Pristatymas vykdomas iš Pardavėjo adreso nepriklausomai nuo to, prekes pristato Pardavėjas ar tretysis asmuo pagal atskirą susitarimą.
Pristatymo laiką nustato Pardavėjas pagal geriausius Pardavėjo paskaičiavimus atsižvelgiant į išlygas, kurios buvo padarytos pasiūlymo pateikimo / Sutarties sudarymo momentu. Jeigu Pirkėjas dėl bet kokių priežasčių nurodo Pardavėjui sustabdyti prekių pristatymą, visos dėl to tokio nurodymo Pardavėjo patirtos išlaidos (įskaitant, išlaidas, susijusias su sandėliavimu, prastovomis, kt.) tenka Pirkėjui. Jeigu Pirkėjas turi pareigą pateikti bet kokius dokumentus, sutikimus ar patvirtinimus ar iš anksto sumokėti už prekes, pristatymo terminas pradedama skaičiuoti tik nuo tokios pareigos įvykdymo. Pristatymas atliktas per 60 dienų nuo pristatymui nustatyto termino pabaigos nėra laikomas Pardavėjo vėlavimu ir laikoma, kad prekės buvo pristatytos laiku. Todėl Šalys susitaria, kad tokiu atveju bus laikoma, kad nėra teisinio pagrindo ir Pirkėjas neįgijo teisės naudotis jokiomis teisių gynimo priemonėmis prieš Pardavėją, išskyrus atvejus, kai Šalys aiškiai susitaria kitaip. Kiekviena iš Šalių turi teisę be jokios atsakomybės nutraukti Sutartį, jeigu vėlavimas viršija tris mėnesius. Jokios sankcijos ir/ar atsakomybė dėl tokio nutraukimo nebus taikoma nė vienai Šaliai, išskyrus, jei susitarta kitaip. Ankstesni vėlavimai nelaikomi pagrindu Pirkėją atleisti nuo pareigos priimti vėliau pristatomas prekes.

9. Atšaukimas ir užsakymo keitimai
Atšaukus Sutartį ir/ar prekių pristatymą, Pirkėjas privalo arba sumokėti Pardavėjui visą užsakytų prekių kainą ir susijusias išlaidas (įskaitant transportavimo, pakuotės, kt.), arba kompensuoti visas išlaidas ir nuostolius, patirtus Pardavėjo dėl atšaukimo. Po Užsakymo Patvirtinimo pateikimo Pirkėjui, bet kokie užsakymo pakeitimai (produkto specifikacijos, kainos, mokėjimo sąlygos ir kt.) turi būti suderinti rašytiniu Šalių susitarimu.

10. Pristatymo priėmimas
Prekių pristatymo metu Pirkėjas nedelsdamas rūpestingai patikrina pristatytas prekes ir jeigu prekės atitinka Užsakymo patvirtinime ir/ar Sutartyje nurodytą prekių specifikaciją, leidžiamus kiekio nukrypimus, kaip nurodoma 5 skyriuje, bei kokybės reikalavimus, jas priima.
Laikoma, jog Pirkėjas rūpestingai patikrino pristatytas prekes tik tuo atveju, jeigu jis atidarė visų prekių pakuotes ir iš arti bei atidžiai patikrino pristatytas prekes. Visos pristatymo priėmimo išlaidos (įskaitant, patikrinimo, iškrovimo ir kitas išlaidas) tenka Pirkėjui. Jeigu Pirkėjas pristatymo šiame skyriuje nustatyta tvarka metu nenustato jokių pristatytų prekių akivaizdžių trūkumų, laikoma, jog Pirkėjas priėmė prekes ir jog prekės pilnai atitinka jų specifikaciją, leidžiamus kiekio nukrypimus bei kokybės reikalavimus. Visi akivaizdūs pažeidimai bei kiekio trūkumai, viršijantys nustatytas tolerancijos ribas, turi būti pažymėti prekių pristatymo dokumente. Apie tai nepažymėjus, laikoma, kad akivaizdžių trūkumų, taip pat kiekio trūkumo nėra, o vėlesnės pretenzijos nebepriimamos. Po to, kaip Pirkėjas priima prekes, visa prekių atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika tenka Pirkėjui ir Pirkėjas tampa atsakingas už bet kokius pažeidimus/trūkumus, padarytus prekėms po jų pristatymo (dėl netinkamų laikymo sąlygų, netinkamo naudojimo ir kt.). Jeigu po prekių pristatymo prekės buvo pažeistos, tokie pažeidimai nereiškia, jog prekės buvo pristatytos su trūkumais.

11. Trūkumų ištaisymas
Jeigu Pirkėjas nustato bet kokius prekių akivaizdžius kokybės ar kiekio trūkumus, jis privalo apie tai pažymėti prekių pristatymo dokumente ir informuoti apie tai Pardavėją, nurodydamas tokius trūkumus ir jų pobūdį (kiekio ar kokybės trūkumai) rašytiniame pranešime (pretenzijoje).
Esant paslėptiems trūkumams Pirkėjas privalo informuoti Pardavėją iš karto po to, kai tokie trūkumai buvo pastebėti, nurodydamas tokius trūkumus ir jų pobūdį (kiekio ar kokybės trūkumai) rašytiniame pranešime (pretenzijoje), kuris turi būti pateiktas ne vėliau, nei per šiame skyriuje nustatytą terminą.
Po rašytinio pranešimo (pretenzijos) gavimo, jeigu Pirkėjas sutinka su jame nurodytais trūkumais, Pirkėjas savo pasirinkimu:
a) per protingą terminą pašalina trūkumus; arba
b) per protingą terminą pakeičia prekes su trūkumais pristatydamas į
anksčiau sutartą pristatymo vietą; arba
c) atlygina Pirkėjui pristatytų prekių kainą ir visas pagrįstas išlaidas, patirtas
Pirkėjo dėl prekių su trūkumais pristatymo.
Atvejais, nurodytais a) ir b), prekės su trūkumais išlieka Pardavėjo nuosavybe. Jeigu Pardavėjas per protingą terminą neištaiso prekių trūkumų ar nepakeičia prekių, Pirkėjas turi teisę:
a) nutraukti sutartį; arba
b) atsižvelgiant į trūkumus reikalauti sumažinti pirkimo kainą; arba
c) atlyginti žalą, vadovaujantis bendrosiomis taikytinos teisės taisyklėmis.
Jeigu Pirkėjas nepateikia Pardavėjui rašytinio pranešimo (pretenzijos) dėl prekių neakivaizdžių trūkumų per 6 mėnesius nuo pristatymo datos, Pirkėjas netenką teisės ginčyti tokių trūkumų vėliau. Jeigu Pardavėjas ištaisė prekių trūkumus arba pakeitė prekes naujomis, Pardavėjo atsakomybė dėl trūkumų negali būti pratęsiama daugiau nei 1 metams nuo pristatymo dienos.
Atskirai pažymima, kad prekių trūkumai, atsiradę po prekių perdavimo dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Pardavėjo (tame tarpe dėl saugojimo sąlygų ir pan.), nelaikomi neakivaizdžiais prekių trūkumais ir dėl jų pretenzijos negali būti teikiamos.

12. Prekių nuosavybės teisės išlaikymas
Išskyrus atveju, jeigu taikoma teisė nustato kitaip, Pardavėjas išlaiko nuosavybės teisę į pristatytas prekes iki visiško pirkimo kainos bei bet kokių kitų iki to laiko patirtų išlaidų apmokėjimo Pardavėjui ar asmeniui, kuriam Pardavėjas perleido savo teises.
Pirkėjas įsipareigoja rūpestingai saugoti prekes, kurių nuosavybės teisė dar neperduota, taip, kad iki visiško atsiskaitymo prekės būtų identifikuojamos Pardavėjo nuosavybe, išliktų kokybiškos, neprarastų savo savybių.

13. Atsakomybės Ribojimas
Pardavėjo atsakomybė dėl bet kokių ir visų pretenzijų/reikalavimų, kylančių iš ar dėl Sutarties ar pristatytų prekių negali viršyti 15 % visos pristatytų prekių kainos pagal atitinkamą Sutartį. Pardavėjas neatsako už bet kokius atsitiktinius ir netiesioginius nuostolius, įskaitant, bet neapsiribojant negautą pelną, produkcijos praradimą ar sužalojimą, atsiradusius dėl ar iš Sutarties.
Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už žalą, atsiradusią dėl Sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo, jei Sutarties nevykdymas ar netinkamas vykdymas įvyksta dėl aplinkybių, kurių Šalys negalėjo numatyti, kaip pavyzdžiui: ugnis, audra, sprogimai, gamtos katastrofos, karas ar lygiaverčiai nenumatyti kariniai veiksmai, karo grėsmė, areštas, valiutų kontrolė, riaušės bei civiliniai neramumai, transportavimo galimybių stoka, visuotinis prekių stygius, kuro ribojimai, dalinis ar pilnas įrangos sugedimas, valstybiniai aktai, įsakymai, reglamentai, ES institucijų sprendimai ar direktyvos, darbuotojų streikai, maištai ar kiti suderinti veiksmai, eksporto ir/ar importo draudimai, ar bet kokia kita priežastis, kurios negali kontroliuoti Pardavėjas ar bet kuris kitas trečiasis asmuo, kuris dalyvauja prekių gamybos ar pristatymo procese. Aukščiau nurodytos aplinkybės, kurios atsirado prieš pasiūlymo pateikimą/Sutarties sudarymą, sąlygoja atleidimą nuo atsakomybės tik tuo atveju, jeigu jų poveikis Sutarties vykdymui negalėjo būti numatomas pasiūlymo pateikimo/Sutarties sudarymo metu. Pardavėjas įsipareigoja nedelsdamas informuoti Pirkėją raštu apie bet kurių nurodytų aplinkybių atsiradimą. Jeigu prekių pristatymas vėluoja bet kurios iš aukščiau nurodytų aplinkybių, pristatymo laikas atidedamas iki to laiko, kada išnyksta tinkamos aplinkybės. Abi šalys turi teisę be jokios atsakomybės nutraukti Sutartį, jeigu aplinkybės neišnyksta ilgiau negu 3 mėnesius. Ši nuostata taikoma nepriklausomai nuo to, vėlavimai atsirado sutarto pristatymo termino metu ar jam pasibaigus.

14. Gamintojo atsakomybė
Pardavėjas atsako už padarytą žalą, tik jeigu įrodoma, kad žala buvo padaryta dėl Pardavėjo ar kito asmens, už kurį Pardavėjas atsako, suklydimo ar aplaidumo.
Pardavėjas neatsako už bet kurią žalą, kurią sukėlė Pirkėjo ar bet kokio trečiojo asmens žinioje buvusios prekės.
Pardavėjas neatsako už žalą produktams, kuriuos pagamino Pirkėjas ar trečiasis asmuo, nei už žalą produktams, kuriuose įmontuotos/įdiegtos Pardavėjo parduotos prekės.
Pardavėjas neatsako už bet kokius atsitiktinius ir netiesioginius nuostolius, įskaitant, bet neapsiribojant negautas pajamas, negautą pelną.
Tais atvejais, kai Pardavėjas gali būti laikomas atsakingas prieš trečiąją šalį kaip gamintojas, Pirkėjas įsipareigoja apsaugoti Pardavėją nuo atsakomybės prieš trečiuosius asmenis ta pačia apimtimi, kuria Pardavėjo atsakomybė ribojama, kaip nurodyta aukščiau. Jeigu šio skyriaus nustatyta tvarka trečiasis asmuo pareiškia pretenziją bet kuriai iš šalių dėl atsakomybės už produktų sugadinimus, tokia šalis turi nedelsiant apie tai informuoti kitą šalį.

15. Intelektinės nuosavybės pažeidimas
Prekių ženklų, su kuriais pristatomas produktas, naudojimo licencija nesuteikiama ir šie prekių ženklai Pirkėjo negali būti naudojami nei iš to produkto pagamintiems kitiems produktams, nei bet kuriuo kitu tikslu, ypač reklamos, be išankstinio raštiško Pardavėjo sutikimo. Pardavėjas pasilieka visas teises, pavadinimą/vardą, turtines ir autorių teises į pavyzdžius/egzempliorius, iliustracijas, brėžinius ir kitus dokumentus, taip pat priemones, kurios apima įspaudimo štampus, spausdinimo volus ar nuolatinius šablonus, sukurtus Pardavėjo. Tuo atveju, kai produktas buvo pagamintas ir parduotas Pardavėjo pagal Pirkėjo brėžinius ar kitas specifikacijas, Pirkėjas atlygina Pardavėjui visus nuostolius, baudas, išlaidas ir sąnaudas, susijusias su bet kokiu ieškiniu, kuriame teigiama, kad produkto gamyba arba pardavimas pagal Sutartį pažeidžia bet kokius patentus, autorių teises ar teises į prekių ženklus.Jeigu Pardavėjas gamina produktą pagal konfidencialius brėžinius ir specifikacijas, pateiktas ir įvardintas tokiomis Pirkėjo, Pardavėjas išlaiko šiuos brėžinius ir specifikacijas paslaptyje ir neturi teisės be išankstinio raštiško Pirkėjo sutikimo, atskleisti jų trečiosioms šalims (išskyrus, kai to reikia Sutarčiai įvykdyti). Pardavėjo konfidencialumo įsipareigojimas pagal šią punkto sąlygą galioja visą laiką, kol Pardavėjas tiekia produktą Pirkėjui ir dar trejus metus po to.

16. Gražinimai
Prekių grąžinimai priimami tik pagal specialų susitarimą su Pardavėju.
Atsiskaitymai grąžinant yra galimi tik grąžinant prekes be trūkumų ir originalioje, nepažeistoje pakuotėje, jeigu prekės buvo supakuotos gamykliškai, išskyrus atvejus, kai šalys susitaria kitaip.

17. Taikoma teisė ir ginčai
Pardavėjo buveinės registracijos valstybės teisė yra teisė, taikoma kiekvienai Sutarčiai tarp Pirkėjo ir Pardavėjo (įskaitant šias Sąlygas),
Bet kokie tarp Šalių kylantys ginčai sprendžiami pagal taikomą teisę.
Lietuvos Respublikos teismai turės jurisdikciją spręsti bet kokį ginčą, susijusį ar kylantį iš Sutarties (įskaitant ginčus dėl Sutarties sudarymo, galiojimo ar nutraukimo, taip pat bet kokios teisės/reikalavimo pagal Sutartį įgyvendinimo ir/ar dėl bet kokio dokumento, susijusio su Sutartimi). Ginčai susiję su Sutartimi ar kylantys iš Sutarties sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose pagal Pardavėjo registruotos buveinės vietą.
Tačiau, neatsižvelgiant į aukščiau nurodytą nuostatą, Pardavėjas turi teisę pateikti ieškinį bet kuriuose teismuose, kurie turi jurisdikciją Pirkėjo atžvilgiu.

18. Kitos nuostatos
Pirkėjas neturi teisės perleisti ar novuoti visų ar dalies savo teisių.

SPECIALIOS NUOSTATOS PREKIŲ TIEKIMO Į KITĄ VALSTYBĘ ATVEJU

19. Prekių tiekimo į kitą ES valstybę narę atveju
Pirkėjas įsipareigoja išgabenti jam pateiktas prekes iš Lietuvos teritorijos į kitą Europos Sąjungos valstybę narę nedelsiant po prekių disponavimo teisės perdavimo Pirkėjui. Ši sąlyga bus laikoma tinkamai įgyvendinta, jeigu Pirkėjas prekes išgabens pats savo transportu arba pasamdys kitą asmenį, kuris prekes išgabens Pirkėjo vardu pagal Pirkėjo pavedimą. Ši sąlyga nebus laikoma tinkamai įgyvendinta, jeigu prekes į kitą Europos Sąjungos valstybę narę išgabens Pirkėjo pirkėjas ar bet koks kitas asmuo ne pagal Pirkėjo užsakymą. Pirkėjas per 30 dienų nuo prekių perdavimo pateikia Pardavėjui šiuos dokumentus:
a) Tinkamai užpildytų tarptautinio prekių gabenimo važtaraščių kopijas; ir
b) Transporto paslaugų užsakymą ar apmokėjimą patvirtinančius
dokumentus.
Pirkėjas įsipareigoja perduoti teisę disponuoti prekėmis kaip nuosavybe savo pirkėjams ne Lietuvos teritorijoje. Atitinkamai, pirkėjas parduodamas įsigytas prekes savo pirkėjams, įsipareigoja nenaudoti Incoterms sąlygų EXW, FAS, FCA ir FOB su nuoroda į Lietuvoje esančią vietą ar adresą.

20. Prekių eksporto atveju
Pirkėjas įsipareigoja išgabenti jam pateiktas prekes iš Europos Sąjungos teritorijos nedelsiant po prekių disponavimo teisės perdavimo Pirkėjui. Ši sąlyga bus laikoma tinkamai įgyvendinta, jeigu Pirkėjas prekes išgabens pats savo transportu arba pasamdys kitą asmenį, kuris p prekes išgabens Pirkėjo vardu pagal Pirkėjo pavedimą. Ši sąlyga nebus laikoma tinkamai įgyvendinta, jeigu prekes iš Europos Sąjungos teritorijos išgabens Pirkėjo pirkėjas ar bet koks kitas asmuo ne pagal Pirkėjo užsakymą.
Pirkėjas per 30 dienų nuo prekių perdavimo pateikia Pardavėjui šiuos dokumentus:
a) Tinkamai užpildytų tarptautinio prekių gabenimo važtaraščių kopijas; ir
b) Transporto paslaugų užsakymą ar apmokėjimą patvirtinančius dokumentus.
Pirkėjas įsipareigoja perduoti teisę disponuoti prekėmis kaip nuosavybe savo pirkėjams ne Europos Sąjungos teritorijoje. Atitinkamai, Pirkėjas parduodamas įsigytas prekes savo pirkėjams, įsipareigoja nenaudoti Incoterms sąlygų EXW, FAS, FCA ir FOB su nuoroda į Europos Sąjungoje esančią vietą ar adresą.